Onze partner BPD: Reevedelta

29 augustus 2023

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen

In de nieuw aangelegde Reevedelta in Kampen wordt gewoond en geleefd met het water en in de natuur. Mens en natuur versterken elkaar. Reevedelta is als een samenhangend ecosysteem; een verzameling van leefgemeenschappen van mensen, planten, dieren en hun interacties. In Reevedelta worden de komende jaren minstens 3.500 woningen gerealiseerd in verschillende buurtschappen. In het nieuwe dorp Reeve wordt nu al op en achter de klimaatdijk gebouwd en gewoond. Tijdens de IJsselbiënnale 2023 is hier een proefopstelling voor het permanente kunstwerk van Giny Vos te zien, dat hier geplaatst zal worden.

Het Reevediep is aangelegd om bij een extreem hoge waterstand op de IJssel het waterpeil te verlagen. Het gebied ten zuiden van Kampen verandert daardoor… én biedt nieuwe mogelijkheden om mens en natuur samen te brengen. Kampen staat net als veel andere steden voor een enorme woningbouwopgave. De delta die door de aanleg van het Reevediep is ontstaan, heeft alles in zich om hier op een aantrekkelijke manier te wonen en te recreëren. In een natuur-inclusieve omgeving, veilig ingericht voor een veranderend klimaat én duurzaam gebouwd.

Er is hard gewerkt aan een ontwerpgebiedsvisie door de gemeente Kampen en betrokken partijen. Een van de partners, BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is met veel enthousiasme gestart met de ontwikkeling en bouw van de eerste woningen in Reeve.

Bodem en water, natuurlijke vormgevers
Senior Ontwikkelingsmanager André la Rivière: “Reevedelta omvat een groter woongebied dan het dorp Reeve. Uiteindelijk gaan we in het gehele gebied tenminste 3.500 nieuwe woningen bouwen in zes verschillende buurtschappen. Het is een heel bijzonder gebied, ook cultuurhistorisch gezien. Er was al vroege bewoning langs de karakteristieke Zwartendijk. Die kenmerkende omgeving nemen we mee in de totale ontwikkeling. Zowel de bodem als het water spelen een belangrijke rol en zijn de natuurlijke vormgevers van het gebied.”

Leven met de natuur
La Rivière: “Voor de nieuwe bewoners is het heerlijk om in de buurt van het water te wonen. Voor ons betekent het dat we zo moeten gaan bouwen dat een goed waterbeheer gerealiseerd kan worden. We hebben te maken met afwisselend warme, droge en hele natte periodes. Ook speelt het tegengaan van hittestress een rol. Waar gaan we regenwater opvangen in natte tijden en behouden voor droge tijden?” Er moeten slimme keuzes gemaakt worden door hogere delen te bebouwen en lagere delen op te nemen in de groenstructuur. Daarnaast worden er oplossingen gezocht om de uitdagingen aan te gaan met veenverbranding, bodemdaling, overstromingen en droogte. Het doel blijft een duurzaam landschapssysteem met een gezonde bodem, een klimaat-adaptief watersysteem, meer groen en duurzame woonmilieus.

BPD ziet bij Reevedelta de kans om haar ambities waar te maken op het gebied van betaalbaar wonen en zowel integraal als landschappelijk ontwikkelen. “Met Reevedelta willen we niet alleen een nieuwe impuls geven aan de woningbouwopgave, maar ook aan het landschap, de natuur, de recreatieve mogelijkheden en aan de stad Kampen. De Zwartendijk is en blijft voor ons een historisch ankerpunt in het landschap.” Zo besluit La Rivière.

La Rivière

Portret André La Rivière