Shared (s)oil – Groepstentoonstelling van kunstenaars uit Münster

[NL]
Vraagstukken rondom duurzaamheid en klimaatverandering houden niet op bij landsgrenzen. Onderlinge verbondenheid en samenwerking is dan ook essentieel voor een duurzame toekomst. Deze tentoonstelling zet de bestaande Hanze-connectie tussen de steden Zwolle en Münster in om te focussen op de urgente, gedeelde vraagstukken – de gemeenschappelijke grond – die deze twee gebieden verbindt. Kunst kan namelijk een sterke katalysator zijn om nieuwe ideeën, verbindingen en gesprekken op gang te brengen.

De tentoonstelling bracht het werk van vijf kunstenaars uit Münster samen, die allemaal op een eigen manier reflecteren op de invloed van de mens op de natuur.
Het werk van Maike Denker (1982) combineert kunst, natuur en wetenschap. Ze benadrukt de schoonheid en kwetsbaarheid van de natuur door dicht bij de werkelijkheid en materie ervan te blijven.
Thomas Wrede (1963) legt in zijn fotografie niet alleen de impact van klimaatverandering vast, maar legt ook bloot hoe hierdoor menselijke interventies steeds meer met het landschap verweven raken.
Hyun-Gyoung Kim (1970) speelt in haar sculpturen met de menselijke, verhalende blik op de natuur en roept vragen op over de implicaties hiervan.
Kunstenaar Ruppe Koselleck (1967) neemt een meer activistische houding aan. Via de verkoop van zijn kunstwerken, die hij maakt met gevonden ruwe olie, koopt hij aandelen in oliegigant BP met als doel om uiteindelijk het bedrijf van binnenuit over te nemen en stil te leggen.
De kunstwerken van Johanna K Becker (1980) lijken zich te bevinden op de grens tussen realiteit en fictie: kijken we nog naar de natuur die wij kennen, of naar een gemuteerde versie daarvan uit een dystopische toekomst?

Deze tentoonstelling is samengesteld door IJsselbiënnale 2023 naar aanleiding van, en mogelijk gemaakt door Hanzejaar Zwolle 2023.
De tentoonstelling was te zien van 17 juni t/m 17 september.

Met de onderlinge uitwisseling tussen Zwolle en Münster in het achterhoofd zijn er bij deze tentoonstelling deze zomer masterclasses georganiseerd waarbij kunstenaars ervaringen en technieken uit hun artistieke praktijk delen:

[DE]
Shared (s)oil
Ausstellung von Künstlern aus Münster, IJsselcentrale Zwolle, Niederlande

Fragen der Nachhaltigkeit und des Klimawandels kennen keine Landesgrenzen. Gegenseitige Verbundenheit und Zusammenarbeit sind daher entscheidend für eine nachhaltige Zukunft. Diese Ausstellung nutzt die bestehende Hanse-Verbindung zwischen den Städten Zwolle und Münster, um sich auf die dringenden gemeinsamen Fragen zu konzentrieren – den gemeinsamen Boden – die diese beiden Gebiete verbinden. Kunst kann nämlich ein starker Katalysator sein, um neue Ideen, Verbindungen und Gespräche anzuregen.

Diese Ausstellung bringt die Werke von fünf Künstlern aus Münster zusammen, die jeweils auf ihre eigene Weise den Einfluss des Menschen auf die Natur reflektieren. Die Werke von Maike Denker (1982) verbinden Kunst, Natur und Wissenschaft. Sie betont die Schönheit und die Verletzlichkeit der Natur, indem sie der Realität und Materie nahe bleibt. Thomas Wrede (1963) dokumentiert in seinen Fotografien nicht nur die Auswirkungen des Klimawandels, sondern zeigt auch, wie menschliche Eingriffe immer stärker mit der Landschaft verflochten sind. Hyun-Gyoung Kim (1970) spielt in ihren Skulpturen mit dem menschlichen, erzählerischen Blick auf die Natur und wirft Fragen nach seinen Implikationen auf. Der Künstler Ruppe Koselleck (1967) nimmt eine aktivistischere Haltung ein. Durch den Verkauf seiner Kunstwerke, die er aus gefundenem Rohöl herstellt, kauft er Aktien des Ölgiganten BP mit dem Ziel, das Unternehmen letztendlich von innen heraus zu übernehmen und stillzulegen. Die Werke von Johanna K Becker (1980) scheinen sich an der Grenze zwischen Realität und Fiktion zu befinden: Betrachten wir noch die uns bekannte Natur oder eine mutierte Version aus einer dystopischen Zukunft?

Diese Ausstellung wurde von der ‚IJsselbiennale 2023‘ als Reaktion auf ‚Hanzejaar Zwolle 2023‘ zusammengestellt und ermöglicht.
Die Ausstellung ist vom 17. Juni bis 17. September täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Mit Blick auf den gegenseitigen Austausch zwischen Zwolle und Münster werden in diesem Sommer drei Meisterkurse zu dieser Ausstellung organisiert, in denen Künstler Erfahrungen und Techniken aus ihrer künstlerischen Praxis teilen:

 

Foto: Thomas Wrede, Rhone Glacier outside #2, 2019